Общи Условия за ползване на Интернет Сайта

1. Страни по Общите условия

 • „ЪПХОЛД“ ООД (за кратко „Търговецът“), ЕИК: 204978236, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, ж.к. Белите брези, ул. Нишава 59, ет. 4, ап. 7, опериращ чрез търговска марка reUse и Потребителите на www.reuseapp.bg (за кратко „Сайта“)
 • Всяко пълнолетно (навършило 18 г.) физическо лице, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва Сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“

 

2. Общи условия

 • Настоящите общи условия регламентират отношенията между „ЪПХОЛД“ ООД (за кратко „Търговецът“), ЕИК: 204978236, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, ж.к. Белите брези, ул. Нишава 59, ет. 4, ап. 7, опериращ чрез търговска марка reUse и Потребителите на www.reuseapp.bg  и www.shop.reuseapp.bg (за кратко „Сайта)
 • Ползвайки този Сайт и съдържащата се в него информация, се приема, че потребителят е прочел, разбрал и се е съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА.
 • Търговецът си запазва правото да променя „Общите условия“ без предизвестие, като публикува новите „Общи условия“ на Сайта си.
 • Търговецът полага максимални усилия да предостави точна и актуална информация за дейността и предлаганите от компанията стоки на своя Сайт, но е възможно в тази информация да има пропуски или неточности. Търговецът не гарантира точността, верността или пълнотата на поместената на Сайта информация и не може да бъде отговорно за евентуални грешки или пропуски. Търговецът не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат от ползването на Сайта на Търговеца.
 • Дизайнът, структурата и съдържанието на този Сайт са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на „ЪПХОЛД“ ООД
 • Продуктите, които се намират на Сайта не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
 • Чрез електронна поръчка от сайта да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на Потребителя.
 • Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Търговецът уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
 • Договорният език е български, а всички цени са в български левове с включен ДДС и всички данъци и такси. Търговецът си запзва правото без предупреждение да променя цените по всяко време
 • В цената на изделието не е включен транспорт, качване на стоката до жилището и монтаж, освен когато това не е указано изрично. Това са услуги, които се заплащат допълнително по отделен ценоразпис.

 

3. Плащане

Потребителят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока чрез Банков превод. Банков превод може да бъде направен на:

 

„ЪПХОЛД“ ООД,

IBAN КОД: BG47FINV91501017292115,

BIC КОД: FINVBGSF,

Първа Инвестиционна Банка

 

4. Доставка

 • Доставките се извършват на посочен в поръчката адрес.
 • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 • Сроковете за доставка ще бъдат уточнени със служител на Търговеца, който ще се свърже с всеки Потребител, направил поръчка.  
 • Доставката се извършва с транспорт на Търговеца или на куриерска фирма.
 • Търговецът не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 • При предаване на стоката Потребителят или трето лице (всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес) подписват придружаващите я документи, с което удостоверява приемането на доставената стока без забележки.
 • След разопаковане на изделието се препоръчва Потребителят да изхвърли защитната опаковка на специално обособените за тази цел места, според вида на опаковката.

 

5. Връщане на стока и рекламации

 • Рекламации за несъответствие се правят в установените от закона срокове.
 • При предявяване на рекламация следва Потребителят да се обърне първо към Търговеца.
 • Получателят е длъжен да прегледа внимателно доставената стока в момента на получаването й. При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, същите следва да бъдат отразени в приемо-предавателния протокол или в товарителницата. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци.
 • В случай, че бъде установено наличие на щети, Потребителят може да упражни правата си по закон. Констатирането на тези недостатъци се извършва с протокол.
 • Ако недостатъците са били известни на Потребителя при извършване на покупката или при приемане на стоката и той не е възразил за тях, Търговецът не отговаря за тези недостатъци.
 • При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговеца се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
 • Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
 • На основание чл. 50, ал.1 ЗЗП Потребител по смисъла на ЗЗП, има право, в 14 дневен срок от доставката, без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока задължително при следните условия:
 • Потребителят предварително писмено да информира Търговеца, на официалния имейл на сайта, че на основание чл. 50, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи дали стоката ще бъде доставена от куриер и банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока. Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и окомплектовки, в добър търговски вид.
 • Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя както и отговорността за рисковете по време на транспортиране.
 • В случай че горе посочените условия са изпълнени, Търговецът се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път до 14 дни, на посочената банкова сметка.
 • Търговецът не носи отговорност в случай, че закупената стока не може да бъде внесена в жилището на клиента по обичаен метод.

 

6. Гаранционни условия

 • Гаранционни претенции могат да се заявят в шестмесечен срок от получаване на стоката.
 • Гаранцията влиза в сила от датата на предаване на стоката.
 • При несъответствие на стокате с договора за продажба, Потребителят има право да предяви претенции, като поиска от Търговеца да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова на същата стойност, или по-висока с доплащане.
 • Гаранцията не влиза в сила при:
  • неправилен монтаж, ремонт, преработване или подмяна на изделието или части от него, извършени от крайния Потребител.  
  • повреди, предизвикани от неправилно преместване / следи от удари / или неправилна експлоатация.  
  • увреждане от влага, химически препарати и отоплителни уреди.  
  • неправилно почистване, съхранение, неизползване по предназначение и не спазване на специфичните условия на изделието.
 • Ремонтът трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
 • След изтичане на едномесечния срок и когато Потребителят не е удовлетворен от решението на рекламацията, той има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.
 • Привеждането на стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя.
 • Гаранцията е валидна само и единствено срещу предоставяне на оригинална касова бележка, придружаващи закупеното от Потребителя изделие, издадени от Търговеца

 

7. Други 

 • За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова спорът ще бъде отнасян за разрешаване до компетентния съд в гр. София.